WETTELIJKE INFO

Off

WETTELIJKE VERMELDINGEN

EIGENAAR VAN DE PUBLICATIE

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Het gebruik van de site www.renault-trucks.com wordt geregeld door het Franse recht.

Renault Trucks SASU a développé ce site Internet pour des objectifs éducatifs, d’information personnelle et de communication. Vous pouvez parcourir le site à votre guise. Vous êtes autorisé à recopier les données fournies sur le Site seulement en vue d’une utilisation personnelle et non commerciale, sous réserve de conserver toutes les mentions relatives aux droits de reproduction et de propriété intellectuelle qui y figurent. Il est en revanche interdit de distribuer, modifier, transmettre, réutiliser, ré-adresser ou utiliser pour un usage public ou commercial les informations du Site, comprenant le texte, les images, les animations ou la bande-son, sans l’accord écrit de Renault Trucks SASU. L’accès au Site et son utilisation est également soumis aux conditions suivantes (les ” Conditions Générales “) et au respect de toutes les lois applicables. Le fait d’accéder au Site et de le parcourir implique l’acceptation sans réserves des Conditions Générales, et la reconnaissance de leur prépondérance sur tout autre accord liant l’utilisateur et Renault Trucks SASU.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1/ De inhoud van de website, ongeacht de aard ervan (in het bijzonder foto’s, video’s, tekst, logo’s, afbeeldingen …) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Renault Trucks de eigenaar is, of waarvoor Renault Trucks licentiehouder is.

2/ Renault Trucks SASU stelt alles in het werk om op de site uitsluitend precieze en actuele informatie te geven; in dit verband worden door Renault Trucks SASU geen garanties gegeven. Het kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.

DE GEGEVENS OP DEZE WEBSITE WORDEN ‘AS IS’ VERSTREKT. ZE WORDEN GEGEVEN TER INFORMATIE, HOUDEN GEEN CONTRACTUELE VERBINTENIS IN EN KUNNEN NIET GELIJKGESTELD WORDEN MET ADVIEZEN.

Renault Trucks SASU behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen en/of te verbeteren, zonder dat dat de verantwoordelijkheid van Renault Trucks SASU, de leden van haar netwerk of van haar werknemers kan inroepen. Renault Trucks SASU kan geenszins de volledigheid van de informatieve inhoud garanderen en wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of typefout, evenals voor alle schade voortvloeiend uit een frauduleuze indringing van een derde die geleid zou hebben tot een wijziging van de informatie die op de website ter beschikking is.

IN GEEN GEVAL KAN Renault Trucks SASU VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN TEN OPZICHTE VAN DERDEN VOOR MOGELIJKE DIRECTE, INDIRECTE OF ACHTERAF VEROORZAAKTE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ELKE ANDERE WEBSITE DIE VIA EEN HYPERTEKSTKOPPELING GEOPEND KAN WORDEN VANAF DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE FINANCIËLE OF COMMERCIËLE SCHADE EN ELK VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS UIT UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ELK ANDER SYSTEEM, ZELFS ALS Renault Trucks SASU UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Renault Trucks SASU kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enig frauduleus gebruik of elk gebruik dat ingaat tegen de onderhavige voorwaarden en dat de rechten van een derde zou kunnen schaden.

Renault Trucks biedt geen enkele garantie noch representatie van om het even welke aard, op elke andere website waartoe u vanaf de onderhavige site toegang zou hebben. Deze garanties en/of representaties worden uitsluitend ter vereenvoudiging geleverd en impliceren in geen enkel geval dat Renault Trucks SASU enige verantwoordelijkheid neemt of aanvaardt in verband met de inhoud of het gebruik van deze andere websites.

De gegevens op deze website kunnen referenties bevatten van of verwijzen naar producten, diensten enz. van Renault Trucks SASU die niet in uw land aangeboden worden of beschikbaar zijn. Hun juistheid kan dus niet gegarandeerd worden. Dergelijke referenties impliceren niet dat Renault Trucks SASU van plan is om deze producten, diensten enz. aan te bieden in uw land. Voor alle bijkomende inlichtingen over de beschikbare producten, diensten enz. of om een bestelling te plaatsen, neemt u contact op met uw plaatselijke dealer.

3/ Alle communicatie of informatie die door de gebruiker per e-mail of op andere wijze naar de site gestuurd wordt en die gegevens, opmerkingen of suggesties bevat, wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en als niet gedekt door enig eigendomsrecht. Elk doorgestuurd of toegestuurd element kan bijgevolg door Renault Trucks SASU en zijn leden voor elk doel gebruikt worden, in het bijzonder ook voor reproductie, verspreiding, transmissie, publicatie en uitzending. Bovendien kan Renault Trucks SASU elk idee, concept, elke knowhow of techniek in de communicaties die door een gebruiker naar de site gestuurd worden, vrij gebruiken, voor alle doeleinden, in het bijzonder ook voor de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van producten waarvoor de betrokken informatie gebruikt wordt.

4/ De afbeeldingen van personen of locaties die op de site gereproduceerd worden, zijn ofwel de eigendom van Renault Trucks SASU, of worden gebruikt met zijn toelating. Het gebruik van deze afbeeldingen door de gebruiker, of door elke andere persoon, is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de tekst van de website. Elk ongeoorloofd gebruik van deze afbeeldingen kan een inbreuk op de wetgeving en de reglementen inhouden die van toepassing zijn op het copyright, op de handelsmerken, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de reclame en de communicatie..

5/ De handelsmerken, logo’s en onderscheidende tekens (samen de ‘Merken’) die op deze site voorgesteld worden, zijn al dan niet gedeponeerde merken die aan Renault Trucks en andere personen toebehoren. Geen enkele vermelding in deze site mag geïnterpreteerd worden als het versterf, in om het even welke vorm, van enige licentie of van enig recht om één of meer Merken te gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar(s) ervan. Elk gebruik van de Merken of van elke andere informatie op de site dat niet uitdrukkelijk toegelaten is in de onderhavige Algemene Voorwaarden, is strikt verboden. Renault Trucks SASU waarschuwt dat ze al haar intellectuele eigendomsrechten zal doen naleven, met alle wettelijke middelen die ze ter beschikking heeft, met inbegrip van juridische stappen.

Renault Trucks SASU heeft niet alle websites gecontroleerd die aan deze site gekoppeld zijn en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hun inhoud. Het openen door de gebruiker van pagina’s buiten deze website of buiten elke andere website, gebeurt onder zijn unieke verantwoordelijkheid.

6/ Renault Trucks behoudt zich het recht voor om de onderhavige Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en bij te werken. Deze wijzigingen en bijwerkingen zijn van toepassing op de gebruiker, die deze rubriek daarom regelmatig moet raadplegen om de Algemene Voorwaarden te controleren die dan van toepassing zijn en waaraan hij onderworpen is.

CREDITS

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting